Μαθήματα Προετοιμασίας για TOEIC

Μαθήματα Προετοιμασίας για TOEIC

To TOEIC Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το TOEIC χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο Listening (ακουστικό) με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο διαρκεί 45 λεπτά περίπου και στο Reading με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γραμματικής, λεξιλογίου & επεξεργασίας κειμένου, το οποίο διαρκεί 75 λεπτά. Δεν υπάρχει προφορική εξέταση και ο εξεταζόμενος δεν εξετάζεται ούτε στην έκθεση όπως γίνεται σε άλλες εξετάσεις που επίσης πιστοποιούν την καλή γνώση της Αγγλικής (Lower) και την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (Advanced).

Το πιστοποιητικό TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) στην Ελλάδα και ισχύει δια βίου. Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και δίνει μόρια στον κάτοχο TOEIC ως εξής:

B1-Μέτρια γνώση, score: 405-500,  B2(Lower) - Καλή γνώση, score: 505-780,  C1(Advanced) - Πολύ καλή γνώση, score:785-900. Δεν αναγνωρίζει ακόμη το επίπεδο C2(Proficiency) - Άριστη γνώση, score: 905-990

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Score

Πολύ Καλή

Advanced-C1

785-900

Καλή

Lower-B2

505-780

Μέτρια

B1

405-500

Το πιστοποιητικό TOEIC αναγνωρίζεται επίσης από την πλειονότητα των μεγάλων ομίλων και εταιρειών του εξωτερικού, καθώς αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο για την εξακρίβωση του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του προσωπικού τους.

Στο Anglo-Hellenic η ύλη είναι δομημένη έτσι ώστε να βοηθήσει το σπουδαστή να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 40 ώρες διδασκαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής βρίσκεται ήδη στο επίπεδο Α2. Επιπλέον μέσω των τεστ προσομοίωσης ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τη διαδικασία των εξετάσεων και μαθαίνει να διαχειρίζεται το χρόνο του σωστά.Τα τμήματα είναι πάντα ολιγομελή και τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία του σπουδαστή στην τάξη), είτε online - σε πραγματικό χρόνο (ψηφιακή τάξη, μέσω ειδικής, εύκολης στη χρήση πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης τόσο με τον καθηγητή του όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του).